سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

خویشتن درونی چنان..

خویشتن درونی چنان از خویشتن بیرونی متمایز است که بهشت از زمین.


امانوئل سویدنبرگ

۰

سخنانی آسمانی از امانوئل سویدنبرگ

-آسمان، یک انسان باعظمت است. 
-به قوّت اعلام می کنم: چیزهایی که در بهشت هستند از چیزهایی که در این جهان اند بسیار واقعی ترند.
-طبیعت بهشت این است که برای آنان که به شایستگی زندگی می کنند جایگاهی فراهم آورد، فارغ از این که چه مذهبی دارند.
-ما باید به این درک برسیم که این کیفیت عشق ماست که کیفیت این زندگی ما را تعیین می کند.


امانوئل سویدنبرگ

۰

بهشت و جهنّم

بهشت و جهنّم در درون آدمی ست و هر انسان پس از مرگ به بهشت یا جهنّمی روانه می شود که در زمان حیات زمینی اش در آن مستقر بود. 


امانوئل سویدنبرگ


۰

معنی خیریه ی واقعی

خیریه ی واقعی، مفید بودن بلاعوض برای دیگران است. 


امانوئل سویدنبرگ


۰

این جان ماست که «می بیند»

این جان ماست که «می بیند» نه چشمان ما؛ جان ما از خلال چشمان ما.


امانوئل سویدنبرگ


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان