سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

ثروت حقیقی

ثروت حقیقی چیست؟ آفتابی که بر گدا و توانگر یکسان می تابد. تو ای توانگر، دل رنجه مکن که چرا گدا نیز در دنیای خویش خوشبخت است.


گوته

۰

سادگی..

سادگی، شُکوه بیان است.


والت ویتمن

۰

دیدن چهره ی خدا

باید تلاش کنم تا تنها خدا را در دوستانم و تنها خدا را در گربه هایم ببینم.


فلورانس نایتینگل

۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان