کلام خاموشان..سخن عارفان جهان

در این وبلاگ برگزیده ای از سخن عارفان جهان را برگذشته از مرزهای زمان و مکان می خوانید.

هیچ انسانی آزاد نیست..

هیچ انسانی آزاد نیست تا زمانی که پادشاه اقلیم وجود خود نشده است. انسانی که نتواند بر خود فرمان براند آزاد نیست. 


فیثاغورث

۰

یک ابله با سخنانش..

یک ابله با سخنانش شناخته می شود و یک خردمند با سکوتش.

فیثاغورث


۰

خشم در حماقت..

خشم در حماقت می آغازد و در ندامت پایان می گیرد.

فیثاغورث

۰

کمال اعلاء

حقیقت، کمال اعلاست. اگر خداوند بخواهد خود را بر بشر مرئی بسازد، برای جسمش نور و برای روحش حقیقت را برمی گزیند.


فیثاغورث


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان