سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

هیچ انسانی آزاد نیست..

هیچ انسانی آزاد نیست تا زمانی که پادشاه اقلیم وجود خود نشده است. انسانی که نتواند بر خود فرمان براند آزاد نیست. 


فیثاغورث

۰

یک ابله با سخنانش..

یک ابله با سخنانش شناخته می شود و یک خردمند با سکوتش.

فیثاغورث


۰

خشم در حماقت..

خشم در حماقت می آغازد و در ندامت پایان می گیرد.

فیثاغورث

۰

کمال اعلاء

حقیقت، کمال اعلاست. اگر خداوند بخواهد خود را بر بشر مرئی بسازد، برای جسمش نور و برای روحش حقیقت را برمی گزیند.


فیثاغورث


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان