سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

راه

"راه" همچون یک ظرف خالیست.
هیچ چیز در آن نیست،
و این مقصودیست که دنبال می کند.
بر چشم ها نامرئی ست،
حال آنکه می تواند دیده شود.
هر چه بیشتر از آن فیض بری،
فیض بیشتری خواهد بخشید.


لائوتزو

۰

پریشان از پریشانی، پریشان نیست..

دانایی به نادانی، توانایی است؛
نادانی به نادانی، پریشانی؛
پریشان از پریشانی، پریشان نیست؛
فرزانه است!


لائوتزو

۰

راهی که بتوان..

راهی که بتوان به فراچنگ آورد
راه تغییرناپذیر نیست
نامی که بتوان بر زبان راند
نام جاودانه نیست.


لائوتزو

۰

درباره ی خشکی و انعطاف پذیری

انسان نرم و لطیف زاده می شود
و به هنگام مرگ خشک و سخت می شود.
گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می آورند نرم و انعطاف پذیرند
و به هنگام مرگ خشک و شکننده.
پس هر که سخت و خشک است
مرگش نزدیک شده

و هر که نرم و انعطاف پذیر
سرشار از زندگی است.
سخت و خشک می شکند.
نرم و انعطاف پذیر باقی می ماند.

لائوتزو

۰

دوست داشته شدن و دوست داشتن

عمیقاً دوست داشته شدن توسط دیگران به شما قدرت می دهد. عمیقاً دوست داشتن کسی به شما شهامت می بخشد.

لائوتزو


۰

یک مسافر خوب..

یک مسافر خوب هیچ برنامه ی از پیش تعیین شده و همین طور قصدی برای رسیدن ندارد. 


لائوتزو


۰

چگونه امور مختلف را اداره کنید

اگر می خواهید یاد بگیرید چگونه امور مختلف را اداره کنید،
از ثروتمند شدن یا زرنگ بودن پرهیز کنید.
ساده ترین الگو واضح ترین است.
اگر به زندگی ساده و عادی راضی باشید،
می توانید راه را به دیگران نشان دهید
تا به طبیعت حقیقی خود باز گردند.

لائوتزو


۰

در بی عملی عمل کنید..

در بی عملی عمل کنید.
بدون تلاش کار کنید.
کوچک را بزرگ بشمارید
و کم را زیاد.
با سخت هنگامی که ساده است رودرو شوید.
کارهای بزرگ را به قطعات کوچک تقسیم کنید و سپس آن را به انجام برسانید.
وقتی فرزانه به مشکلی بر می خورد،
متوقّف می شود و خود را وقف مشکل می کند.
او به رفاه خود دلبسته نیست
پس مشکلات برای او مشکل نیستند.

لائوتزو


۰

با عجله در عمل شکست می خورید..

با عجله در عمل شکست می خورید.
با سعی در فهمیدن مسائل را از دست می دهید.
با زور زدن برای تکمیل کاری،
آن چه به تقریب کامل بود را خراب می کنید.
فرزانه با اجازه دادن به روند طبیعی رخدادها
اقدام می کند. 
او در پایان به همان آرامی است که در ابتدای کار.
او هیچ ندارد
پس چیزی برای از دست دادن برایش وجود ندارد. 

لائوتزو

۰

آن چه ریشه دارد..

آن چه ریشه دارد آسان تغذیه می شود.
آن چه به تازگی رخ داده آسان اصلاح می شود.
آن چه خشک و سخت است آسان می شکند.
آن چه کوچک است آسان گسترده می شود.
از مشکلات قبل از روی دادنشان جلوگیری کنید.
به هر چیز قبل از به وجود آمدن نظم بدهید.
درخت کاج عظیم
از بذری کوچک می روید
و سفر هزار فرسنگی
با یک گام آغاز می شود.

لائوتزو


۰

اگر می خواهید زندگی مردم را سامان ببخشید

همه ی رودها به دریا می ریزند
زیرا دریا از آن ها فروتر است.
فروتنی به دریا قدرت می بخشد.
اگر می خواهید زندگی مردم را سامان ببخشید،
فروتر از آن ها قرار بگیرید.

لائوتزو


۰

کسی که دیگران را مغلوب می نماید..

کسی که دیگران را مغلوب می نماید، بزرگ است؛
 کسی که بر خودش غلبه می کند، قادر و متعال است.
کسی که اطمینان نمی کند، هرگز مورد اطمینان نخواهد بود.
کسی که دیگران را می شناسد، خردمند است؛
کسی که خود را می شناسد، نورانی است.

لائوتزو


۰

آموزش های من ساده اند

آموزش های من ساده اند.
عمل کردن به آن ها راحت است؛
با وجود زیرکی تان از آن ها سر در نمی آورید
و اگر سعی در عمل کردن به آن ها کنید، شکست می خورید.
آموزش های من از جهان هم قدیمی تر است.
چگونه می توانید معانی آن ها را دریابید؟
اگر می خواهید مرا بشناسید،

به عمق دل خود بنگرید.

لائوتزو


۰

فرزانه دارایی ای ندارد

فرزانه دارایی ای ندارد.
هر چه بیشتر به دیگران یاری می رساند،
شادتر می شود.
هر چه بیشتر به دیگران می بخشد،
غنی تر می شود.

لائوتزو 


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان