سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

نور در تاریکی

حقیقتاً در تاریکی است که ما نور را می یابیم، پس زمانی که در اندوه به سر می بریم، این نور از همیشه به ما نزدیک تر است.

مایستر اکهارت

۰

پنج گنج از مایستر اکهارت

یک. چشمی که من با آن خدا را می بینم، همان چشمی ست که خدا با آن مرا می بیند.

دو. دقیقاً همان کاری را انجام بده که اگر تضمین کامل آن را داشتی انجام می دادی. 

سه. هزینه ی بی عملی بس عظیم تر از اشتباه نکردن است.

چهار. آنچه که در خاک مراقبه (عبادت)‌ می کاریم، بایست که در مزرع عمل برداشت کنیم. 

پنج. اگر تنها عبادتی که در تمام عمر خود کرده اید گفتن "متشکّرم" بوده است، همان بسنده است.


مایستر اکهارت

۰

مراقبه و عمل

هرچه را که در خاک مراقبه می کاریم بایستی که در وقت عمل برداشت کنیم. 


مایستر اکهارت

۰

پر بودن از خدا

پر بودن از چیزها به معنی خالی بودن از خداست. پس خالی بودن از چیزها یعنی پر بودن از خدا.


مایستر اکهارت


۰

بنای بیرونی هرگز سست..

بنای بیرونی هرگز سست و متزلزل نخواهد بود، اگر بنای درون قوی باشد.

مایستر اکهارت


۰

هر مخلوقی..

هر مخلوقی یک کلمه از خداست.

مایستر اکهارت

۰

مهمّ ترین زمان، مهمّ ترین شخص و ضروری ترین کار

مهمّ ترین زمان، زمان حال است. مهمّ ترین شخص به تمامی کسی ست که همین لحظه با شما نشسته است و ضروری ترین کار همواره عشق است.

مایستر اکهارت


۰

چشمی که من با آن خدا را می بینم

چشمی که من با آن خدا را می بینم همان چشمی ست که خدا با آن مرا می بیند.

مایستر اکهارت


۰

پیاده روی

خدا در خانه ی خود است، این ما هستیم که برای یک پیاده روی به بیرون رفته ایم.

مایستر اکهارت


۰

زبان واحد عشق

عالمان دینی ممکن است با هم نزاع کنند. امّا عارفان جهان به زبانی واحد سخن می گویند.

مایستر اکهارت


۰

کار طبیعت و خداوند

طبیعت از کودک مردی و از تخم پرنده ای می سازد.
خداوند مرد را قبل از کودک و پرنده را قبل از تخم می آفریند. 


مایستر اکهارت


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان