کلام خاموشان..سخن عارفان جهان

در این وبلاگ برگزیده ای از سخن عارفان جهان را برگذشته از مرزهای زمان و مکان می خوانید.

مراقبه و عمل

هرچه را که در خاک مراقبه می کاریم بایستی که در وقت عمل برداشت کنیم. 


مایستر اکهارت

۰

پر بودن از خدا

پر بودن از چیزها به معنی خالی بودن از خداست. پس خالی بودن از چیزها یعنی پر بودن از خدا.


مایستر اکهارت


۰

بنای بیرونی هرگز سست..

بنای بیرونی هرگز سست و متزلزل نخواهد بود، اگر بنای درون قوی باشد.

مایستر اکهارت


۰

هر مخلوقی..

هر مخلوقی یک کلمه از خداست.

مایستر اکهارت

۰

مهمّ ترین زمان، مهمّ ترین شخص و ضروری ترین کار

مهمّ ترین زمان، زمان حال است. مهمّ ترین شخص به تمامی کسی ست که همین لحظه با شما نشسته است و ضروری ترین کار همواره عشق است.

مایستر اکهارت


۰

چشمی که من با آن خدا را می بینم

چشمی که من با آن خدا را می بینم همان چشمی ست که خدا با آن مرا می بیند.

مایستر اکهارت


۰

پیاده روی

خدا در خانه ی خود است، این ما هستیم که برای یک پیاده روی به بیرون رفته ایم.

مایستر اکهارت


۰

زبان واحد عشق

عالمان دینی ممکن است با هم نزاع کنند. امّا عارفان جهان به زبانی واحد سخن می گویند.

مایستر اکهارت


۰

کار طبیعت و خداوند

طبیعت از کودک مردی و از تخم پرنده ای می سازد.
خداوند مرد را قبل از کودک و پرنده را قبل از تخم می آفریند. 


مایستر اکهارت


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان