سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

گفتارهایی از افلاطون

- یک کار کوچک که به کمال انجام شود بهتر از کار عظیمی ست که به هزار نقص و ایراد. 
- انسان موجودیست در جستجوی معنی. 
- بزرگترین ثروت زیستن با اندک مقدار به قناعت است.
- حیله گری تقلید حقارت آمیزی از خرد است.
- استبداد طبیعتاً از دمکراسی برمی خیزد.

افلاطون 

۰

عطش دزدی و قدرت

عطش آنکس که دزدی های کوچک می کند با عطش یک دزد بزرگ یکسان است. تنها تفاوت در قدرت است.


افلاطون


۰

تفکّر یعنی..

تفکّر یعنی "گفتگوی روح با خویش".

افلاطون


۰

تراژدی واقعی

ما به آسانی کودکی را که از تاریکی می ترسد درک می کنیم. تراژدی واقعی زندگی زمانی ست که انسانها از روشنایی می ترسند.


افلاطون


۰

معنی انتقام خدا

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه، و بدان که انتقام  خدا از بنده، به خشم بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبُود، بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد. 

افلاطون


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان