سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

تن سقراط، نه خود او

هنگام به خاک سپردنم بگویید این که زیر خاک می‌کنیم تن سقراط است‌، نه خود او.


سقراط

۰

ارزش زیستن

یک زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد.


سقراط

۰

مردمان بی ارزش و ارزشمند

مردمان بی ارزش زندگی می کنند تا تنها بخورند و بیاشامند. مردمان ارزشمند می خورند و می آشامند تا زندگی کنند.

سقراط


۰

سکوت کن یا..

سکوت کن یا چیزی بگو بهتر از سکوت.

فیثاغورث


۰

پندهای سقراط

-او که با آنچه دارد راضی نیست با آنچه که می خواهد داشته باشد نیز راضی نخواهد بود. 
-زندگی بدون تجربه و رنج ها زندگی نیست.
-اعجاب آغاز خرد است.
-تمامی روح ها جاودانه اند. امّا روح درستکار، جاودانه و الهی ست.
-تحصیل دانش مانند روشن کردن شمع است، نه پر کردن ظرف.
-پیش از آغاز هر کاری از خودت بپرس: آیا درست است؟ آیا از روی مهر است؟ آیا ضرورت دارد؟

سقراط


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان