کلام خاموشان..سخن عارفان جهان

در این وبلاگ برگزیده ای از سخن عارفان جهان را برگذشته از مرزهای زمان و مکان می خوانید.

دیرزمانی در مراقبه..

دیرزمانی در مراقبه بر "زاده نشده"، "فناناپذیر"، "غیرقابل تغییر"،
تمام تعاریف این یا آن هدف بخصوص را فراموش کرده ام.
دیرزمانی در مراقبه بر تمام پدیده های مرئی ِ"تجلّی ناپذیر" و "به درک درنیامده"،
تمام روشهای ذهن و فرآورده های آن را از یاد برده ام.
دیرزمانی خو کرده بر حفظ ذهن خویش بر وضعیت نامخلوق آزادی،
تمام مرسومات و مصنوعات را از خاطر زدوده ام. 


میلارپا

۰

دیرزمانی خوکرده..

دیرزمانی خوکرده به مراقبه بر استادم
چنانی بر سر خویش افراشته،
من همه ی آنان که با قدرت و منزلت حکم می رانند را به فراموشی  سپرده ام.
دیرزمانی خوکرده به مراقبه بر خدایان نگهبانم
چنانی لاینفک از خویشتنم،
شکل خاکی پست را از یاد برده ام.
دیرزمانی خوکرده به حقایق نجواشده ی اسراری،
همه ی آن سخنان نگاشته شده در کتابها را از یاد برده ام.
خو کرده، این چنین، بر مطالعه ی حقیقت ابدی،
تمام دانش نادانی را رها کرده ام. 


میلارپا

۰

باشد که به منتهی درجه دور باشم..

باشد که به منتهی درجه دور باشم از دگم ها و آیین های اغناکننده
از زمانی که رحمت خداوند به "ذهنم" راه یابیده
هرگز بهر جوییدن چنان سرگردانی هایی گمراه نشده 
بلکه دیر زمانی ست بر مراقبه بر عشق و شفقّت خو کرده است
من به تمامی تفاوتهای بین خود و دیگران را از یاد برده ام.


میلارپا

۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان